کانکتورهای انشعاب خط گرم و ارت موقت

کانکتورهای انشعاب خط گرم برای انشعاب گیری از خطوط برق دار هادی‌های روکش‌دار و بدون روکش مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین برای زمین کردن استفاده از کانکتورهای ارت موقت نیاز می‌باشد.

ارتباط با ما

ارتباط با ما

نام  
ایمیل  
کمپانی  
شهر
لطفاموضوع درخواست را انتخاب کنید:

موضوع تحقیق
لطفا یک محصول را انتخاب کنید:


پیغام شما